середа, 25 серпня 2021 р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2021/2022 навчальному році

 

   

  Фізична культура у сфері освіти базується на затверджених відповідно до закону державних стандартах освіти, спрямованих на забезпечення науково обґрунтованих норм рухової активності дітей з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного та психічного розвитку та має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров'я учнів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.

Фізичне виховання сьогодення потребує орієнтації на:

- вироблення і реалізацію якісно нової, особистісно і компетентісно обґрунтованої основи до підходу збереження і підтримки інтелектуальної та фізичної індивідуальності школярів на всіх етапах навчання врахуванням особливостей їх рухового і психофізичного розвитку;

- створення освітнього середовища, яке стимулює фізично рухову активність особистості та її організацію відповідно до вікової та психофізичної специфіки розвитку організму;

- інтенсивне включення в освітній процес школи можливостей для додаткових форм фізичного виховання;

- створення умов і механізмів фізичного виховання для занять різної спрямованості за інтересами;

- формування стійкості до асоціальних впливів щодо виникнення шкідливих звичок і неадекватних видів поведінки.

Фізична культура шляхом проведення обов'язкових занять у закладах   загальної середньої освіти здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку.

Так, у 2021-2022 навчальному році навчання фізичної культури буде здійснюватися за наступними навчальними програмами:

-                     програма «Фізична культура в школі» 5-9 класи, затверджена Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р. № 1407). Авт. Т.Ю.Круцевич, Л.А.Галенко, В.В.Дерев’янко та ін. Оновлена робочою групою авторів у складі: М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, Т.А.Дмітрієва, Є.А. Єрьоменко, І.Р.Захарчук, О.М.Лакіза, В.О.Сілкова;

-                     програма «Фізична культура в школі» 10-11 класи, затверджена Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р. № 1407). Оновлена робочою групою авторів у складі: М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О.Сілкова.

У програмах імплементовано компетентнісний  підхід до вивчення предмету, побудовані за модульною системою і містять інваріантну та варіативну складову. До інваріантної частини належать: теоретико - методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку. Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно: 5-9 класи із 33 варіативних модулів  запропонованих навчальною програмою, а 10-11 класи із 25 варіативних модулів.

На їх опанування відводиться приблизно однакова кількість годин (18). Однак, не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Критеріями  відбору  варіативних  модулів у  навчальних програмах 5-9 та  10-11 класах є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим опитуванням. Перед початком навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі.

За потреби, у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення. У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочинається не з 5 класу (наприклад у 9-класі вивчається модуль волейбол, другий рік), учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.

Програма «Фізична культура» 10-11 класи (профільний рівень), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Робоча група, яка здійснила розроблення навчальної програми: В.М. Єрмолова, В.В. Деревянко, І. Р.Захарчук, В.О.Сілкова, М.В. Тимчик.

Метою профільної програми є ознайомлення учнів з основними формами професійної діяльності фахівців фізичного виховання (вчителя фізичної культури, тренера або інструктора з виду спорту), оволодіння ними первинними методами і формами педагогічної діяльності, формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я старшокласників, фізичної культури особистості, оволодіння знаннями з основ теорії і методики фізичного виховання, вміннями та навичками самостійних і групових занять фізкультурно-спортивної й оздоровчо-корегувальної спрямованості, а також забезпечення можливостей для рівного доступу школярів до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки з фізичного виховання.

Дана програма є універсальною. Теоретичний матеріал залишається стабільним, тоді як способи фізкультурної діяльності – модулі – можна змінювати залежно від об’єктивних умов навчального закладу, в якому буде використовуватись ця програма. У програмі запропоновано 16 варіативних модулів.

У новому навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено таку кількість годин:

рівень стандарту - 5-9 класи – 3 год; 10 – 11 класи – 3 год;

профільний рівень - 10 – 11 класи – 6 год.

Години фізичної культури передбачені усіма Типовими навчальними планами, фінансуються та проводяться в повному обсязі.

Місцеві органи самоврядування можуть приймати рішення щодо запровадження додаткових уроків фізичної культури в закладах загальної середньої та спеціалізованої освіти, за умови наявності коштів у відповідних бюджетах.

Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.

Уроки  фізичної культури в освітніх закладах проводяться вчителем фізичної культури, або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо і є основною формою організації освітнього процесу з фізичної культури в  закладі загальної середньої освіти.

Учитель повинен забезпечити високий оздоровчий та виховний ефект кожного уроку через зв'язок предмета з життям своїх учнів (сьогодні й у майбутньому). Тому для сучасного уроку характерне комплексне планування і вирішення завдань щодо формування знань і практичних навичок, виховання моральних якостей особи, розвитку інтелекту, волі, емоцій, фізичних здібностей учнів, їх оздоровлення.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

– забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних

зв’язків;

– забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу;

– формування в учнів/учениць умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;

– забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів/учениць, урахування їх мотивів та інтересів до занять фізичними вправами;

використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання;

– досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів/учениць протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

Для виконання головних вимог до уроку на основі навчальної програми вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

На початку навчального року для вивчення предмета слід передбачити можливості використання засобів  та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання.

Під час укладання календарно-тематичного та поурочного планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність навчання технічних елементів, також важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання. Учитель може переносити завдання уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати кількість годин на вивчення окремих модулів.

Пріоритетним напрямком роботи кожного вчителя є підвищення якості освіти через використання інноваційних технологій на уроках і позакласних заняттях. Інтегрований підхід значно розширює педагогічні можливості для формування цілісних уявлень про здоровий спосіб життя, формування здоров'язберігаючих компетентностей школярів. Вчитель, використовуючи сучасні технології, може удосконалювати не лише фізичні якості, а також розвивати творчий потенціал учнів.

Для вирішення цих завдань мас бути виконаний певний обсяг цілеспрямованих вправ протягом уроку. Так, в основній частині уроку повинні витримуватися такі загальні положення:

·   на одному уроці доцільно розвивати декілька фізичних якостей, тобто зміст занять повинен бути комплексним;

·   обсяг навантаження, спрямованого на розвиток фізичних якостей, повинен бути достатнім для досягнення вираженого ближчого і віддаленого тренувального ефекту;

·  навантаження потрібно чергувати за інтенсивністю дії на серцево-судинну систему (оцінювати за ЧСС), за характером енергозабезпечення (аеробні й анаеробні), спрямованістю на розвиток окремих м'язових груп.

Дотримання зазначених гігієнічних положень в основній частині уроку забезпечить тренувальний ефект достатнього рівня у відповідності до вікових можливостей.

Також слід пам’ятати, що у період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1.        Засвоєння техніки виконання фізичної вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).

2.        Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3.        Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4.        Засвоєння теоретико - методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи передбачені цією програмою та нормативи запропоновані у кожному модулі по роках вивчення. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 р. № 371.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення варіативного модуля. 

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.

При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня/учениці з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання та вміння тощо. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Учні/учениці мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці, непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє навчання в закладах освіти іншого типу (спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних видів спорту (легка атлетика, гімнастика та ін.) у позашкільних закладах.

Оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць, віднесених за станом здоров’я до підготовчої групи, здійснюється  за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, складання відповідних нормативів, які їм не протипоказані.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої  наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за

№ 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи.

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. На уроках фізичної культури не допускати навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. До початку уроку, учні за потреби мають повідомити вчителя  фізичної культури:

- про наявність документа про тимчасове звільнення від занять фізичними вправами після хвороби;

- про погане самопочуття.

Допустиме навантаження для учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури.

Для дітей з відхиленням у стані здоров’я, які належать до спеціальної медичної групи, передбачаються, крім обов’язкових уроків фізичної культури, два додаткові  заняття в тиждень за  програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура для спеціальних медичних груп» 5-9 класи,  авт. Май’єр В.І., Деревянко В.В. (Лист МОН України №01/11-4923 від 15.10.2008 р.) та програма «Фізична культура для спеціальних медичних груп» 10-11 класи авт. Деревянко В.В., Май’єр В.І.,Постулякова Л.М. (Лист МОНмолодьспорту від 11.07.2012 № 1/11-11360).

Під час проведення занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (Наказ МОН України від 01.06.2010 №521).

На уроках фізичної культури, спортивно-масових заходах систематично здійснювати візуальний контроль за самопочуттям учнів, технічним станом спортивного обладнання та інвентарю. Місця для занять з фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою (відкриті спортивні майданчики – переносною аптечкою).

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання у фізичному розвитку, учитель разом з учнем складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі/учениці додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.

Для організації і проведення позакласної роботи з фізичної культури (спортивні гуртки, секції тощо) в закладах загальної середньої освіти з учитель керується навчальною програмою для 1-11 класів «Збірник програм, гуртків, факультативів, курсів за вибором із фізичної культури». Упор. Дерев’янко В.В., Коломоєць Г.А. Схвалено для використання у ЗЗСО комісією з фізичної культури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту модернізації змісту освіти від 02.07.2019 №22.1/12-Г-518).

Модельна навчальна програма «Фізична культура 5-6 класи» для закладів  загальної середньої освіти (авт. О.Педан,  Г.Коломоєць, А.Боляк та ін.) розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване  Міністерством освіти і науки  України до використання в освітньому процесі у 2021-2022 навчальному році, зазначено в Переліку, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua ) та веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua), а також ознайомитися із зазначеними переліками можна за вказаними покликаннями:

-      у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  https://goo.gl/Zgfw1C ;

-      у 5-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою  https://goo.gl/93BNko ;

-      у закладах загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами  https://bit.ly/2InbGsO .

Немає коментарів:

Дописати коментар