середа, 19 серпня 2020 р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти фізичної культури у 2020/2021 навчальному році

  Основна та старша школа

Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи збереження здоров’я та розвитку всіх його складових, використовує комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок, удосконалює фізичну та психологічну підготовку до активної життєдіяльності, формує пріоритети оздоровчої спрямованості фізичних вправ та забезпечує загальний культурний розвиток особистості.

Мета фізичного виховання  полягає в необхідності підготувати всебічно розвинуту, активну та здорову особистість, яка органічно поєднує в собі гуманістичні і загальнолюдські позитивні риси, здатна до самовираження  і самореалізації в умовах глобальних змін та викликів.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

– формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

– розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

– формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

- формування високих моральних якостей.

Навчальна дисципліна  «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у закладах загальної середньої освіти як предмет інваріантної складової.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державними стандартами результатів навчання є навчальна програма. У 2020-2021 навчальному році  навчання фізичної культури буде здійснюватися за наступними навчальними програмами:

1.      «Фізична культура в школі»   5-9 класи для ЗЗСО затверджена Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р. № 1407). Оновлена робочою групою у складі: М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, Т.А.Дмітрієва, Є.А. Єрьоменко, І.Р.Захарчук, О.М.Лакіза, В.О.Сілкова.

Програма побудована за модульною системою і містить інваріантну та варіативну складову. До інваріантної частини належать: теоретико - методичні знання та загальна фізична підготовка, зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку. Змістове наповнення варіативної складової навчальний заклад формує самостійно із 33 модулів  запропонованих навчальною програмою.

2.      «Фізична культура в школі»  10-11 класи для ЗЗСО затверджена Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 р. № 1407. Робоча група, яка здійснила розроблення навчальної програми відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р. №451:М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О.Сілкова. У програмі імплементовано компетентнісний  підхід до вивчення предмету, побудована за модульною системою (25 модулів) і містить інваріантну складову (теоретико - методичні знання та загальну фізичну підготовку зміст яких реалізовується упродовж кожного уроку) та варіативну складову.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. На їх опанування відводиться приблизно однакова кількість годин (18).Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Критеріями відбору варіативних модулів у навчальних програмах 5-9 та 10-11 класах є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим опитуванням. Перед початком навчального року шкільне методичне об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі.

За потреби, у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення. У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочинається не з 5 класу (наприклад у 9-класі вивчається модуль волейбол, другий рік), учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.

3.       «Фізична культура» (профільний рівень) 10-11 класи., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Робоча група, яка здійснила розроблення навчальної програми відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р. № 451: В.М. Єрмолова, В.В. Деревянко, І. Р.Захарчук, В.О.Сілкова, М.В. Тимчик.

Метою профільної програми є ознайомлення учнів з основними формами професійної діяльності фахівців фізичного виховання (вчителя фізичної культури, тренера або інструктора з виду спорту), оволодіння ними первинними методами і формами педагогічної діяльності, формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я старшокласників, фізичної культури особистості, оволодіння знаннями з основ теорії і методики фізичного виховання, вміннями та навичками самостійних і групових занять фізкультурно-спортивної й оздоровчо-корегувальної спрямованості, а також забезпечення можливостей для рівного доступу школярів до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки з фізичного виховання.

Дана програма є універсальною. Теоретичний матеріал залишається стабільним, тоді як способи фізкультурної діяльності – модулі – можна змінювати залежно від об’єктивних умов навчального закладу, в якому буде використовуватись ця програма. У програмі запропоновано 3 варіативних модулів.

Типовими навчальними планами для закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році на вивчення предмета «Фізична культура» в інваріантній складовій передбачено таку кількість годин:

5-9 класи – 3 год;

10 – 11 класи – 3 год;

профільний рівень 10 – 11 класи – 6 год.

Години фізичної культури передбачені усіма Типовими навчальними планами, фінансуються та проводяться в повному обсязі.

Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з уроками мистецтва, технологій і фізичної культури. Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.

Уроки  фізичної культури в освітніх закладах проводяться вчителем фізичної культури, або особою, яка має спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, спортивної секції тощо і є основною формою організації освітнього процесу з фізичної культури в  закладі загальної середньої освіти.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

– забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;

– забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу;

– формування в учнів/учениць умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами;

– забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів/учениць, урахування їх мотивів та інтересів до занятть фізичними вправами;

використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання;

– досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів/учениць протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.

Для виконання головних вимог до уроку на основі навчальної програми вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність навчання технічних елементів. Учитель може переносити завдання уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал визначати кількість годин на вивчення окремих модулів.

На початку 2020-2021 навчального року, задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання, запровадити «коригуюче навчання». Тривалість періоду такого навчання кожен вчитель визначає самостійно: попередньо планує з урахуванням досвіду організації дистанційного навчання в минулому році, вносить певні корективи до плану після проведення діагностики фізичної підготовленості школяра за допомогою орієнтовних навчальних нормативів для оцінювання розвитку фізичних якостей (тестових вправ). До прикладу: гнучкість, швидкісно-силові (стрибок в довжину з місця чи піднімання тулуба в сід за 30 сек), сили (згинання та розгинання рук в упорі лежачи) тощо. Слід зазначити, що оцінки за такі тестові вправи не бажано виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення рівня вмінь  та фізичної підготовленості  учнів.

Під час календарно-тематичного планування виділити ключові завдання варіативного модуля, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. До прикладу: загально-фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, базові елементи техніки виду спорту який вивчається, вивчення правил гри тощо.

Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати,

оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання.   На початку навчального року  для вивчення предмета слід  передбачити можливості використання засобів  та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання.

Під час календарно-тематичного планування   важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину.

Також слід пам’ятати, що програмою передбачено у період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1.      Засвоєння техніки виконання фізичної вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).

2.      Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3.      Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4.      Засвоєння теоретико - методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні нормативи передбачені цією програмою та нормативи запропоновані у кожному модулі по роках вивчення. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-тематичного планування.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 р. № 371.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення варіативного модуля. 

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.

При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання та вміння тощо. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Учні/учениці мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці, непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє навчання в закладах освіти іншого типу (спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних видів спорту (легка атлетика, гімнастика та ін.) у позашкільних закладах.

Оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць, віднесених за станом здоров’я до підготовчої групи, здійснюється  за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, складання відповідних нормативів, які їм не протипоказані.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної   культури,  затвердженої  наказом  МОЗ  та  МОН від  20.07.2009 р.  за  № 518/674, учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи.

Медичне обстеження учнів проводиться щорічно в установленому законодавством порядку. На уроках фізичної культури не допускати навантаження учнів, які не пройшли медичного обстеження.

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на уроках фізичної культури. До початку уроку  учні за потреби мають повідомити вчителя  фізичної культури:

- про наявність документа про тимчасове звільнення від занять фізичними вправами після хвороби;

- про погане самопочуття.

Допустиме навантаження для учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури.

Для дітей з відхиленням у стані здоров’я, які належать до спеціальної медичної групи, передбачаються, крім обов’язкових уроків фізичної культури, додаткові 2 заняття в тиждень за спеціальною програмою «Фізичне виховання учнів з відхиленням у стані здоров’я» Методичний посібник 1-11 класи. Схвалено до використання в ЗНЗ МОН освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1.4/18-Г-460 від 25.06.2011 р.) авт. Іванова Л.І.

Під час проведення занять з фізичної культури слід дотримуватись «Правил безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОН України від 01.06.2010 №521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2010  № 651/17946).

На уроках фізичної культури, спортивно-масових заходах систематично здійснювати візуальний контроль за самопочуттям учнів, технічним станом спортивного обладнання та інвентарю. Місця для занять з фізичної культури і спорту обладнуються аптечкою (відкриті спортивні майданчики – переносною аптечкою).

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання у фізичному розвитку, учитель разом з учнем складає індивідуальну програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі/учениці додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.

Для організації і проведення позакласної роботи з фізичної культури (спортивні гуртки, секції тощо) в закладах загальної середньої освіти з учитель керується навчальною програмою для 1-11 класів «Збірник програм, гуртків, факультативів, курсів за вибором із фізичної культури». Упор. Дерев’янко В.В., Коломоєць Г.А. Схвалено для використання у ЗЗСО комісією з фізичної культури Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту модернізації змісту освіти від 02.07.2019 №22.1/12-Г-518).

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване МОН України до використання в освітніх закладах, зазначено в Переліку який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

Немає коментарів:

Дописати коментар